Op deze pagina vindt u (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) ('gebruikers', 'gebruiker', 'u' of 'uw') de gebruiksvoorwaarden die u van onze website www.starmedical.co.uk ('onze site') mag gebruiken. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de site gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u zich eraan zult houden. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze site.

Informatie over ons

www.starmedical.co.uk is een site die wordt beheerd door Star Medical Limited en Star Medical Contracts Limited ('Star', 'wij', 'wij' of 'ons') en ons geregistreerde adres is Uniphar Group 4045 Kingswood Road, Citywest Business Park, Co Dublin, 24 VO6K. Schrijf naar dit adres als u contact met ons wilt opnemen.

Toegang tot onze site

Wij verwerken de gegevens over u in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van onze site stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en accuraat zijn. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze site. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang hebben tot onze site via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze voorwaarden, en dat zij zich eraan houden. Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis, en we behouden ons het recht voor om de service die we op onze site zonder kennisgeving (zie hieronder) in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

Intellectuele-eigendomsrechten

Star is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, de naamsbekendheid ervan en het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. De naamsbekendheid en informatie op onze site zijn beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden of andere doeleinden dan die welke in deze gebruiksvoorwaarden worden beoogd zonder eerst schriftelijke toestemming van ons te hebben verkregen. Door bijdragen of opmerkingen op onze site te zetten gaat u ermee akkoord ons een niet-exclusieve, permanente, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde licentie te verlenen om dergelijke bijdragen of opmerkingen te gebruiken en afstand te doen van uw morele rechten. Dienovereenkomstig kunnen wij uw bijdragen of commentaren vrij gebruiken, bewerken, wijzigen, reproduceren, publiceren en/of verspreiden in om het even welk formaat en media. Deze licentie is gratis en kan in sublicentie worden gegeven.

Vertrouwen op geplaatste informatie

Informatie en ander materiaal dat op onze site wordt geplaatst is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat wordt gesteld op dergelijke materialen door een bezoeker van onze site of door iedereen die op de hoogte kan worden gebracht van de inhoud ervan. Wanneer onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden zijn verstrekt, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen, en aanvaarden hiervoor geen verantwoordelijkheid of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze sites.

Onze site verandert regelmatig

We werken onze site regelmatig bij en kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site kan op een bepaald moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

Dienovereenkomstig wordt de informatie die op onze site wordt weergegeven verstrekt zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor informatie die door gebruikers van onze site wordt verstrekt of voor hun acties. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij hierbij uitdrukkelijk uit:

  • alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders geïmpliceerd zouden kunnen zijn door de wet, het gewoonterecht of het recht van eigen vermogen.
  • elke aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade.
  • eneventuele aansprakelijkheid voor de volgende vormen van schade: inkomstenderving of omzetverlies.
  • zakelijk verlies.
  • winstderving of contractbreuk./li>
  • verlies van verwachte besparingen.
  • verlies van gegevens.
  • verlies van goodwill.
  • enverspilde tijd van het management of van kantoortijd, door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins.

Virussen, hacken en andere misdrijven

U mag geen misbruik maken van onze site door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal te gebruiken die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen met een denial-of-service-aanval of een verspreide denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden pleegt u een strafbaar feit op grond van de Computer Misuse Act 1990. Wij melden dergelijke schendingen aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. Bij een dergelijke schending zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een verspreide denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of als gevolg van het downloaden van materiaal dat op onze site of op een daaraan gekoppelde website is geplaatst.

Naar onze website verwijzen

U mag naar onze homepage verwijzen, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of ervan profiteert, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert, als die er niet is. U mag geen link van een website plaatsen die niet uw eigendom is. Onze site mag niet worden ingekaderd op een andere site, en u mag ook geen verwijzingen maken ('linken') naar een enig deel van onze site, behalve naar de homepage. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het verwijzen zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website van waaruit u verwijst moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in onze richtlijn voor aanvaardbaar gebruik (zie hierboven).

Bevoegdheid en toepasselijk recht

De Engelse rechtbanken hebben niet-exclusieve rechtsmacht over elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze site, hoewel wij het recht behouden om een rechtszaak tegen u aan te spannen wegens schending van deze voorwaarden in uw land van verblijf of enig ander relevant land. Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) worden geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.

Afwijkingen

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina aan te passen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend zijn voor u. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site worden gepubliceerd. Hoewel we alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site accuraat en up-to-date is, wordt de inhoud gepubliceerd zonder garantie, is mogelijk niet up-to-date en is onderhevig aan wijzigingen door ons zonder voorafgaande kennisgeving. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, worden dergelijke bepalingen als nietig beschouwd; dit heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

Uw zorgen

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site staat, kunt u ons schrijven via Uniphar Group, 4045 Kingswood Road, Citywest Business Park, Co Dublin, 24 VO6K of een e-mail sturen naar contactus@starmedical-europe.com

Bedankt voor uw bezoek aan onze site.